Ponuka

02-05 Reflexná terapia

nozkyBýk – krk

Radka Remenárová

 

Oporno-pohybový systém


Všetko je vytvorené z pohybu
a všetko sa v pohybe aj vyvíja, bez pohybu niet ničoho. Každý pohyb, aby mohol niečo vytvoriť, potrebuje nejakú pevnú oporu, o ktorú sa tento pohyb môže oprieť a zároveň sa môže vykonávať.

 

Rovnako je to aj u ľudí. Našou základnou stavbou, oporou je kostra, je to to, čo nám pomáha hýbať sa, ohýbať, chodiť, gestikulovať, vykonávať každú činnosť. Je to základ, o ktorý sa môžeme oprieť a na ktorom môžeme stavať, a týmto základom sú Božie Zákony. Kto sa o Božie Zákony opiera a podľa nich žije, ten má celú kostru v poriadku. Ak v nejakej oblasti sa neriadime týmito zákonmi, potom môže nastať deformácia, pokryvenie kostry.

Kostra sa skladá z kostí. Kosť je pevná, tvrdá, pružná, odolná, čiže ukazuje nám naše pevné státie a pôsobenie v zákonoch, našu odolnosť a pružnosť, ktorú si udržiavame ak neuhýbame pred týmito zákonmi. Ak v nejakej oblasti pochybíme a nestojíme pevne v Božích zákonoch, tak príde náraz na kosť, ak je to len menšie pochybenie, tak nás to len bolí, ale keď ide o väčšie, potom môže dôjsť k prasknutiu až k zlomenine. Tu by sa človek mal nad sebou zamyslieť, kde robí chybu, a kde pevne nežije podľa zákonov, kde poľavuje. Malé kosti hovoria o menších záležitostiach a veľké sa týkajú väčších závažnejších životných pochybení.

Aby boli kosti pohyblivé, sú spojené medzi sebou kĺbmi. Predstavujú samotný pohyb, našu pohyblivosť, či sa snažíme hýbať, či tento pohyb sebe a ostatným umožňujeme, alebo opačne, či sa nechceme hýbať, alebo pohybu sebe a ostatným bránime. V tom druhom prípade potom nastávajú s kĺbmi problémy, buď prídu bolesti, blokovanie, alebo vykĺbenie.

Kostra plní aj ochrannú funkciu, chráni vnútorné orgány. Človek, ktorý vie o zákonoch, snaží sa podľa nich žiť, tým chráni aj svoje vnútro.

Na kostru sa upínajú pomocou šliach svaly, ktoré realizujú konkrétny pohyb. To znamená, že kostra je stavebný základ pohybu a svaly sú spôsob akým sa tento pohyb realizuje. Svaly nám hovoria o našom spôsobe vykonávania pohybu, ako v živote praktizujeme Božie zákony. Niekedy aj vieme aké sú Božie Zákony, ale v praktickom živote to nevieme realizovať. Úplne ideálne je, keď človek svoje poznanie o zákonoch má a snaží sa to aj vykonávať. Svaly môžu byť ztvrdnuté v prípade, ak človek vo svojom pôsobení akoby stvrdol, akoby sa nevedel hýbať, nevedel prejaviť lásku, aj sa chce pohybovať, ale akoby mu niečo v tom bránilo (nejaké nesprávne pohnútky). V opačnom prípade môžu byť svaly ochabnuté, keď sa človeku nechce hýbať aj vo fyzickej sfére aj v psychickej. Ak robíme niečo zle v realizovaní nášho pohybu aj fyzického aj duchovného, hneď sa to prejaví bolesťou svalov, niekedy aj natrhnutím. Treba sa pozrieť na to, či spôsob akým pôsobíme v živote, akým praktizujeme Božie Zákony, je správny.

Šľachy nám pripomínajú našu mieru práce. Keď robíme niečo naviac ako máme, doslova sme prepracovaní, vtedy na nám šľachy natiahnú, a opačne, keď robíme menej, čiže mohli by sme aj viac, šľachy sa skracujú, ako keby sa nám nechcelo.

V oporno-pohybovom systéme, čím viac sa vyskytujú problémy horevyššie smerom k hlave, týkajú sa nášho pôsobenia v záležitostiach smerom hore ku Svetielku, ak sú dolenižšie smerom k chodidlu, hovoria nám o našom pozemskom pôsobení.

Keby sme to zhrnuli, kostra predstavuje naše opretie sa o zákony, náš základ, kosti hovoria o našom pevnom státí v týchto zákonoch, kĺby o našom pohybe a svaly o spôsobe realizovania tohto pohybu. Toto bola všeobecná charakteristika oporno-pohybového systému, aby sa nám ľahšie hľadala príčina nedostatkov, tak si ešte vysvetlíme bližšie, čo znamenajú jednotlivé časti tohto systému.

Hlava – cez hlavu prichádzajú všetky naše inšpirácie, signály zhora zo Svetla. Chráni naše centrum a rozhoduje o všetkých pohnútkach, čo budeme robiť, je to naše premýšľanie. Preto keď veľa mudrujeme, nesprávne určíme čo je dobré, svoje city pretláčame rozumom, neprijímame zhora to, čo je nám ku pomoci, potom príde na hlavu náraz, ktorý nás na toto všetko upozorňuje. Nechajte signály zhora pôsobiť, spracovať a ďalej sprostredkovávať.

Krk – väčšinu problémov v pohybovom systéme spôsobuje zablokovaný krk. Krkom otáčame hlavu, ktorým smerom sa bude pozerať. Je na nás, či sa budeme viac pozerať na to pekné, alebo škaredé. Ak si vyberieme ten druhý prípad, potom krk je bolestivý, blokovaný. Všímajte si všade viac to pekné a rozvíjajte to ďalej.

Chrbát – hovorí sa, že na chrbte si nesieme svoje starosti, doslova si ich tam nakladáme. Sú to starosti smerom k nám, k ostatným, treba ich správne riešiť, rozprávať sa o nich a z chrbta ich odložiť. Pri bolestiach chrbta ako keby sme seba bičovali za to, čo sme spravili zle, dôležité je to zlé napraviť a v budúcnosti sa toho vystríhať, nie sa za to bičovať.

Chrbtica – je os tela, udržujúca vzpriamenú polohu trupu a predstavuje ako sa opierame o Božie Zákony postupne od hora (od prijatí inšpirácií zhora) až dole (pôsobenie tu na zemi). Odzrkadľuje, či priamo žijeme a opierame sa o zákony, vtedy je chrbtica rovná, ale keď sú tam pochybnosti, nesprávne konania, potom sa chrbtica kriví. Nebojte sa priamo oprieť o zákony a podľa nich aj žiť, vzpriamte sa a pozrite hore ako treba žiť tu na zemi.

Hrudník – chráni srdce a pľúca, bez ktorých nemôžeme existovať. Hrudník je srdiečková časť, predstavuje našu lásku, ktorú všade naokolo sprostredkovávame, tento hrudník je pekne vzpriamený smerom hore. Keď túto lásku zmeníme na hnev (hovorí sa, že sa srdíme), vtedy môže dôjsť k zablokovaniu hrudníka, k bolestiam aj v prednej aj v zadnej časti hrudníka. Skleslý hrudník, ktorým nemôžeme pohnúť, môže znamenať aj to, že človek je ubitý, nevie sa prejaviť, nevie otvoriť svoje srdce a rozdávať ho. Nebojte sa dávať lásku všetkým a všade, otvorte svoj hrudník, pozdvihnite ho nahor aj keď vám niekto povie niečo, čo vás veľmi zraní a zatvorí, nenechajte sa zatvárať, pozbierajte všetky sily a otvorte sa pre všetkých v dobrote a láske.

Panva – v panve sú uložené pohlavné orgány, konečné cesty tráviaceho a vylučovacieho systému a zároveň ich aj chráni. Panva chráni našu pohlavnú silu, silu, ktorú používame v každodennom pôsobení, je to naša vitalita, aby sme vládali a vedeli pôsobiť správne, ženy v ženských cnostiach, muži v mužských. Je na nás ako, kde využijeme túto silu, načo ju použijeme. Ak je nejaký problém s panvou, potom naša sila nie je použitá správne, alebo ju dávame do niečoho, do čoho by sme nemali. Je vám daná krásna sila, ktorú môžete používať vo svojich cnostiach na formovanie a vytváranie niečoho pekného, či už vo vzťahoch, v hmote, v celkovom žití, preto naozaj snažte sa túto silu využiť pre vaše pôsobenie tak, aby bolo výsledkom niečo krásne, smerujúce hore ku Svetlu.

Horné končatiny – ruky sú náš nástroj, ktorým robíme všetko, tvoríme, dávame, sprostredkovávame, ale aj berieme. Ak krásne dávame do všetkého, smerom k ostatným lásku, dobrotu, snažíme sa všetko riešiť a robiť tvorivo, berieme silu odtiaľ, kde je to ku pomoci, potom ruky sú v poriadku. Ale ak naša práca a dávanie je netvorivá bez lásky a ochoty a chceme brať bez dávania, alebo silu berieme, skadiaľ nemáme, čo nie je ku pomoci, vtedy nastávajú buď bolesti, alebo zlomeniny rúk. Používajte svoje ruky tvorivo k peknému.

Dolné končatiny – sú naším celkovým postojom v živote, ako sa k životu staviame, akým smerom sa snažíme ísť, ako vykročíme do niečoho nového, kam vedú naše cesty tu na zemi. Ak je náš postoj k životu, naše riešenia rôznych situácií v zmysle zákonov, snažíme sa ísť cestou ku Svetlu a vyberáme si správny smer, smer, ktorý vedie k láske, dobrote a čistote, vtedy môžeme hovoriť o zdravých nohách. Ak je to opačne a náš smer a postoj je negatívny, potom nastávajú s nohami problémy. Snažte sa ísť správnou cestičkou ku Svetielku aj tu na zemi, vykročte tou správnou nohou, problémy, ktoré k nám prichádzajú riešme v láske, zaujmime ku všetkému kladný postoj, v zmysle Zákonov Božích.

 

KĹBY

 

Ramená - predstavujú to, čo na nich nosíme, to, čo vyzdvihujeme vo svojom živote. Buď sú ramená uvoľnené, keď správne žijeme podľa Zákonov, každého berieme takého, aký je, nad nikým sa nevyvyšujeme, necítime sa viac ako ostatní. Alebo sú zaťažené, keď si na ne ukladáme problémy iných a neriešime priebežne svoje starosti, vyvyšujeme sa nad niekým, alebo nad niečím vtedy nemôžeme voľne pozdvihnúť svoje ruky ku Svetlu. Ramená sú v poriadku vtedy, keď naša viera neupadá, naša láska a radosť sa nestráca. Blokované rameno je vlastne naším blokovaním v tvorivosti a v dávaní, keď sme neoblomní a aj tak to riešime po svojom. Radostne uvoľnite svoje ramená, berte všetkých tak, ako sú stvorení, nikto nie je dokonalý a riešte to, čo riešiť máte, neprikladajte si navyše.

Lakte – znamenajú, ako si v živote vytvárame priestor. Ak hľadíme na ostatných, berieme ich do úvahy a robíme všetko tak, aby to bolo v poriadku, v zmysle zákonov, tak s lakťami problémy nie sú. Avšak, keď si bezohľadne lakťami chceme vytvoriť priestor pre seba, akoby sme sa prebíjali v živote bez lásky a skutočnej viery, alebo opačne akoby sme sa ani prebíjať nechceli, len ticho sedeli, potom nastávajú s lakťami zdravotné problémy. Vytvorte si svoj priestor v živote tak, aby to ostatným pomáhalo a nie ubližovalo, snažte sa prebíjať vo svojom pôsobení v láske, úcte a čistote.

Bedrové kĺby – predstavujú ako vieme druhých, ale aj seba inšpirovať, ale aj motivovať k tvorivosti, k riešeniu problémov, vzťahov a podobne. Ak seba a ostatných pekne pochválime, že sa nám to podarí, že sme šikovní, tým podporujeme náš pohyb, našu tvorivosť a bedrové kĺbiky nás smelo nesú. Ale ak povieme, že to nezvládneme, nezvládne, potom bránime v tvorivosti, v pohybe a vtedy je aj nám pohyb braný a môže dôjsť k zablokovaniu bedrových kĺbov. Ak sa nám, alebo niekomu inému niečo nedarí, alebo niekto sa nepekne správa, skúste radšej tvorivo ho obmýšľať, veriť mu, že dokáže byť dobrým, že sa mu to podarí a to isté aj smerom k sebe – nelámte nad nikým palicu, každý má šancu zlepšiť sa a vy mu skúste pomôcť.

Kolená – sú pokora. Či je to dobré, alebo zlé, všetko je nám ku pomoci, preto sa treba na všetko pozrieť s pokorou a vďakou. Aj keď nás stretne to najväčšie nešťastie, treba pokorne poďakovať, že sme smeli prežiť a uvidieť túto pomoc. Na tomto nešťastí sa máme poučiť, aby sme v budúcnosti nerobili tú chybu, na čo nás toto nešťastie upozornilo. Treba hľadať, prečo sa nám to prihodilo a snažiť sa to napraviť a vyriešiť. To neznamená, že máme ticho sedieť a byť pokorní, pokora je aj to, že prísne v láske, aktívne pôsobíme na okolie. Pokorný človek s láskou a vďakou prijíma všetko, čo sa mu deje, nevyvyšuje sa nad druhých, ani sa nepodceňuje, trpezlivo sa snaží pôsobiť v láske, v čistote a v dobrote a to vo vzťahu ku všetkým, ku všetkému a najmä k sebe samému.

 

Reflexná terapia oporno-pohybového systému:

 

V prvom rade treba uvoľniť krčnú chrbticu, tým, že uchopíme palec a krúžime ním raz do jednej, raz do druhej strany, uvoľňujeme základný kĺb palca.

Nasleduje uvoľnenie hlavy a to tým spôsobom, že ako keby sme vyskrutkovali točivým spôsobom každý prst zvlášť, ponaťahujeme prsty smerom dole (akoby sme ich dole jemne zatlačili a ohli) a posúvame hlavové kĺbiky oproti sebe (pracujeme zo strany nártu) a ešte premasírujeme prsty zo zadnej strany (zo strany chodidla).

Prejdeme na chrbticu, chrbticu masírujeme zboku po palcovej kosti. Najprv premasírujeme krúživým pohybom časť krčnú chrbticu, potom hrudnú, bedrovú, krížovú a kostrč.

Ďalej uvoľníme ramenné pásmo, a to tak, že pohybujeme základnými kĺbmi všetkých prstov hore-dole vždy susedné kĺby.

Potom uvoľníme rebrá tiež posunom hore-dole medzi susednými kostičkami.

Uvoľníme rameno, podobne ako palec vykrúžime malíček a premasírujeme základný malíčkový kĺb.

Lakeť sa nachádza nad hrbolčekom zboku malíčkovej kosti a pod hrbolčekom je koleno.

Asi 1 cm od kolena je v mäkkej jamke pri päte zboku bod bedrového kĺbu.

Panvu uvoľníme vykrúžením nohy v členku.

Pri horných a dolných končatinách platí zákon podobnosti. Časť, ktorá nás bolí na nohe, masírujeme presne tú istú časť na ruke a opačne, masírujeme bodovo stláčaním s palcom.

 

Oporno - pohybový systém

 

 

Radka Remenárová

Stránky autorky: astarte.peruno.sk