Múdrosť

Chcete poznávať Múdrosť?

>

Dobrota

Chcete rozvinúť ženskosť a Dobrotu?

>

Moc

Chcete zmeniť nemoc na Moc?

>

Sila

Chcete podporiť Silu?

>

Ku sprevádzaniu

"Jaspis" je významom súzvučný s výrazmi "čistý", "ušľachtilý"! Tak ako duch, ktorý oživuje ľudské telo, sa rozvíja a dospieva k rozmachu, a tým k plnému pôsobeniu len prijímaním najčistejších a najušľachtilejších záchvevov a vyžarovaní z kozmu, tak môže telo dospieť k dokonalosti a kráse, len ak sú všetky prostriedky, ktoré budú používané k jeho výstavbe, liečeniu a ošetrovaniu, "čisté a ušľachtilé". Duch a telo musia byť vo vzájomnom súlade. Preto je prirodzenou požiadavkou, že všade tam, kde sa usiluje o vzostup ducha, musí sa tiež odpovedajúcim spôsobom pôsobiť na telo, aby sa tomuto zákonite prirodzenému, nevyhnutnému procesu napomáhalo. JASPIS vznikol preto, aby pomáhal a slúžil duchovne sa prebúdzajúcemu ľudstvu k opätovnému nadobudnutiu dnes otraseného zdravia, k jeho upevneniu a udržaniu.

 

 

Ďakujeme Všemohúcemu za Jeho pomoc
i za pomoc všetkých láskavých dušičiek za podporu dobrým slovom, úprimnou dobroprajnosťou, dôverou, prácou, hmotnou pomocou, cez 2% z dane, a veľa iných pomocí, pre všetky činnosti, ktoré robíme s láskou a radosťou pre tých, ktorí sa úprimne snažia byť dobrými ľuďmi...

Všetkým prajeme požehnaním naplnený rok 2023
v Kolobehu Chrsa, ktorý nás nabáda:
"Udržuj krb svojich myšlienok čistý!"

Ak nás chcete podporiť príspevkom 2% z dane, alebo akýmkoľvek láskavým spôsobom, informácie o činnosti a možnostiach podpory nájdete na stránke Detského kráľovstva o.z.: č.ú. SK90 1100 0000 0026 2477 7853/1100 Tatra Banka, www.detskekralovstvo.peruno.sk Podpora 2%

Karolína & Jaroslava & Juraj Sitárovci

Z našej činnosti:

Linka na petíciu a viac o petícii, podpore a stanovisku zastupiteľstva na:https://www.detskekralovstvo.peruno.sk/peticia

 

 

 

 

Prednáška "Dianie v roku 2024"

- záznam je možné objednať na jaspis@peruno.sk

Prednáška "Dianie v roku 2023"

- záznam je možné objednať na jaspis@peruno.sk

Cyklus prednášok "Dianie v mesiaci... 2023"

Téma semináru je Božia Dobrota - Kon Zdokonaľovania a Baran - BIELOJAR - Kon Vôle

Živé vysielanie cez Zoom bude 6.12.2023 o 17:00

Po termíne odvysielania bude k dispozícii, aj záznam. Prednášky sú pre tých, ktorí uhradia poplatok 15€ a veríme, že pri ďalšom ich šírení budete dodržiavať Boží zákon vyrovnania. Je to naša práca pre vás k hlbšiemu preniknutiu do Božích Zákonov a ich praktickému používaniu. Každú ďalšiu prednášku počas roka bude možné samostatne objednať.

Objednať sa môžete na: jaspis@peruno.sk. Dostanete ďalšie inštrukcie. Prajeme krásne prežívanie.

 

Cyklus seminárov „Vo Svetle Poznania“

Semináre budú o činorodej práci na sebe v zmysle Slova Pána Imanuela Vo Svetle Pravdy. Budú každý mesiac (spolu 12), a budú vzájomne na seba nadväzovať. Cyklus nadväzuje na prvých 12, a druhých 12 prednášok z pôvodného predvojnového diela. Seminár bude vysielaný naživo cez zoom, len pre prihlásených.

Živé vysielanie cez Zoom bude 13.12.2023 o 17:00

s prednáškou "36. Astrológia."

Ak ste prihlásený a nebudete sa môcť zúčastniť, bude k dispozícii, aj záznam. Tieto semináre sú pre tých, ktorí uhradia poplatok 20€ a veríme, že pri ďalšom ich šírení budete dodržiavať Boží zákon vyrovnania. Je to naša práca pre vás k hlbšiemu preniknutiu do Božích Zákonov a ich praktickému používaniu. Každý ďalší seminár počas roka bude možné samostatne objednať aj novým záujemcom keď v zrýchlenom tempe doženú to, čo ostatní už prebrali.

Objednať sa môžete na: jaspis@peruno.sk. Dostanete ďalšie inštrukcie. Prajeme krásne prežívanie.

Viac info na FB Mocná Múdrosť

Tisíce, ba státisíce pozemských rokov príchodom Synov Božích i ktoréhokoľvek zvestovateľa zo Svetla, nastal rovnaký dej viac ako päťdesiat rokov po ich smrti – dogmatizovanie foriem zvestovaní a vytrácanie sa ich obsahu. Chytrácke zlepšovanie obsahu zvestovaného Slova, prikrášľovanie, zľahčovanie, rozumové prekrúcanie, až sa obsah mnohokrát úplne vo svojej základnej podstate strácal v spleti prímesí. Pritom tak, ako v minulých dobách, tak aj v dnešnej na veky–vekov zostáva v absolútnej platnosti, že hľadajúcemu človeku na ceste ku Svetlu môže jedine Živé Slovo Božie pomôcť dostať sa domov, nahor, do Duchovnej sféry, do Duchovného raja. Nič iné na tejto ceste ľudskému duchu nepomôže, pretože Živé Slovo Božie mu dáva ten pokrm života, ktorým duch, keď sa kŕmi, tak môže byť ním večne sýtený.

Cieľom seminárov je živá práca na sebe pomocou Božích zákonov v tematickom poradí ako to Pán Imanuel určil za svojho života na Zemi.  Člověk tak môže nájsť cestu nahor ku Svetlu a vyzdravieť na duši i tele.

K prijatiu Slova a Svetla Všemohúceho pre uzdravenie duše i tela človeka je potrebné to, na čo prísne dbala Pani Mária: „Iba tomu, kto sa približuje s dôvernou prosbou, kto svoju dušu otvorí v čistej pokore pre prijímanie, tomu bude poskytnutá pomoc!“

 

Cyklus seminárov 

"Spolupôsobenie človeka

s Krúživými silami Bytostného"

Semináre Spolupôsobenie človeka s Krúživými silami Bytostného budú venované spolupôsobeniu s Bytostnými Krúživých podľa postavenia ich planét v Znameniach Svarogovho kruhu počas jednotlivých mesiacov roku 2023.

Na obdobie november Baran - Pluto

Živé vysielanie cez Zoom bude 22.11.2023 o 17:00

Tieto prednášky sú pre tých, ktorí uhradia poplatok 25€ a veríme, že pri ďalšom ich šírení budete dodržiavať Boží zákon vyrovnania. Je to naša práca pre vás k hlbšiemu preniknutiu do Božích Zákonov a ich praktickému používaniu. Ak ste prihlásený a nebudete sa môcť zúčastniť, bude k dispozícii záznam. Každú ďalšiu prednášku počas roka bude možné samostatne objednať. Objednať sa môžete na: jaspis@peruno.sk. Dostanete ďalšie inštrukcie. Prajeme krásne prežívanie.

 

 

Školiace stredisko

Náš projekt Školiaceho strediska v Poľnom Kesove je projektom pre všestranný rozvoj človeka. podporou vývoja ducha (cností človeka, čistej ženskosti, bohatierstva, zodpovedného rodičovstva, mravnosti, etiky, environmentu, ekológie...), výchovy duše (behaviorálna terapia - liečba zmenou správania, myslenia a chcenia...), všestranného a celostného rozvoja tela človeka - terapie, tance, šerm. Spolupráca s bytostným svetom je pomocou Animoterapií včielkami, mačičkami, psíkmi i koníkmi. Patríme k prvým zakladateľom Hipoterapie na Slovensku a vytvorili sme novú špeciálnu terapiu na koni - Hipoprofilaxiu pre znovunadobudnutie alebo udržanie duševného a fyzického zdravia pomocou pozitívnych účinkov jazdy na koni.
Projekt zahŕňa všetky kategórie obyvateľstva deti - súkromná Základná škola, spoluprácu so strednými i vysokými školami, či prednášky, semináre a školenia pre rozvoj žien a mužov v zrelom veku i seniorov.

V prvom rade vás prosíme o úprimné prosby za nás a náš projekt.

Tí, ktorí by chceli pomôcť aj pozemským spôsobom poprosíme o príspevok na

číslo účtu.: 2624777853/1100 alebo príspevok formou 2% z daní.

Tí, ktorí by sa chceli podieľať na tomto projekte investične sú taktiež vítaní so zabezpečením zákona vyrovnania. Podrobnosti na čísle 0903 725 876.

 

Masáže Astarté - Centrum pomoci »

Jazdecký klub Poľný Kesov »

 

Objednávky na: +421 903 725 876, jaspis@peruno.sk

Späť na začiatok

GDPR

Zásady ochrany spracovávaných osobných údajov

 

V súlade s účinnou novou legislatívou o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) sme pristúpili k zmenám v ochrane vašich osobných údajov v spoločnosti Detské kráľovstvo o.z, ktoré sú teraz zabezpečené v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Tieto Zásady spracovania osobných údajov nadobudli platnosť a účinnosť dňa 25.5.2018.

Odporúčame prečítať si celé zásady, ktoré sme zverejnili na našej stránke Zásady ochrany spracovávaných osobných údajov

A na stiahnutie a sú i tu: Zásady ochrany spracovávaných osobných údajov

 

Ďakujeme Detské kráľovstvo o.z.