Ponuka

Múdrosť

Chcete poznávať Múdrosť?

>

Dobrota

Chcete rozvinúť ženskosť a Dobrotu?

>

Moc

Chcete zmeniť nemoc na Moc?

>

Sila

Chcete podporiť Silu?

>

Ku sprevádzaniu

"Jaspis" je významom súzvučný s výrazmi "čistý", "ušľachtilý"! Tak ako duch, ktorý oživuje ľudské telo, sa rozvíja a dospieva k rozmachu, a tým k plnému pôsobeniu len prijímaním najčistejších a najušľachtilejších záchvevov a vyžarovaní z kozmu, tak môže telo dospieť k dokonalosti a kráse, len ak sú všetky prostriedky, ktoré budú používané k jeho výstavbe, liečeniu a ošetrovaniu, "čisté a ušľachtilé". Duch a telo musia byť vo vzájomnom súlade. Preto je prirodzenou požiadavkou, že všade tam, kde sa usiluje o vzostup ducha, musí sa tiež odpovedajúcim spôsobom pôsobiť na telo, aby sa tomuto zákonite prirodzenému, nevyhnutnému procesu napomáhalo. JASPIS vznikol preto, aby pomáhal a slúžil duchovne sa prebúdzajúcemu ľudstvu k opätovnému nadobudnutiu dnes otraseného zdravia, k jeho upevneniu a udržaniu.

 

Ďakujeme Všemohúcemu za Jeho pomoc
i za pomoc všetkých láskavých dušičiek za podporu dobrým slovom, úprimnou dobroprajnosťou, dôverou, prácou, hmotnou pomocou, cez 2% z dane, a veľa iných pomocí, pre všetky činnosti, ktoré robíme s láskou a radosťou pre tých, ktorí sa úprimne snažia byť dobrými ľuďmi...

 

Všetkým prajeme požehnaním naplnený rok 2024
v Kolobehu Veľsa, ktorý nás nabáda: „Uctievaj Najvyššieho svojim žitím!“

 

Ak nás chcete podporiť príspevkom 2% z dane v tomto roku 2024 za rok 2023 na podporu našich koníkov a našej činnosti
uveďte prosím údaje nášho nového občianskeho združenia Pribinovo:

alebo akýmkoľvek láskavým spôsobom, informácie o činnosti a možnostiach podpory nájdete na stránke Detského kráľovstva o.z.:
č.ú. nového občianskeho združenia Pribinovo:: 2942131425/1100
IBAN: SK5611000000002942131425 Tatra Banka, www.detskekralovstvo.peruno.sk Podpora 2%

 

Karolína & Jaroslava & Erik & Juraj Sitárovci

 

Pomoci zo Svetla v jednotlivých mesiacoch podľa Znamení »»

Zoznam videí na YouTube Koledov Dar Slovenom 2024 »»

Aktuálne naše nové videá v ponuke na YouTube YASPIS »»

 

Jazdecký klub Poľný Kesov »

 

Ľudová hudba Furmani z Nitry »

 

Masáže Astarté - Centrum pomoci »

 

Aktuálne

7. Malý Triglav Maja-Soivojj-Synič

 

 

Z našej činnosti:

Naše projekty:

https://www.detskekralovstvo.peruno.sk/projekty

Linka na petíciu a viac o petícii, podpore a stanovisku zastupiteľstva na:

https://www.detskekralovstvo.peruno.sk/peticia 

 

Detský raj

 

Náš projekt Školiaceho strediska v Poľnom Kesove je projektom pre všestranný rozvoj človeka. podporou vývoja ducha (cností človeka, čistej ženskosti, bohatierstva, zodpovedného rodičovstva, mravnosti, etiky, environmentu, ekológie...), výchovy duše (behaviorálna terapia - liečba zmenou správania, myslenia a chcenia...), všestranného a celostného rozvoja tela človeka - terapie, tance, šerm. Spolupráca s bytostným svetom je pomocou Animoterapií včielkami, mačičkami, psíkmi i koníkmi. Patríme k prvým zakladateľom Hipoterapie na Slovensku a vytvorili sme novú špeciálnu terapiu na koni - Hipoprofilaxiu pre znovunadobudnutie alebo udržanie duševného a fyzického zdravia pomocou pozitívnych účinkov jazdy na koni.
Projekt zahŕňa všetky kategórie obyvateľstva deti - súkromná Základná škola, spoluprácu so strednými i vysokými školami, či prednášky, semináre a školenia pre rozvoj žien a mužov v zrelom veku i seniorov.

 

Náš projekt Detský raj v Poľnom Kesove je snahou o realizáciu odkazu Komenského Veľkej didaktiky - duchovného vývoja, duševnej výchovy a racionálneho vzdelávania. Je projektom pre všestranný rozvoj človeka v detskom, dospievajúcom, dospelom i seniorskom veku. Je podporou vývoja ducha (cností človeka, čistej ženskosti, bohatierstva, zodpovedného rodičovstva, mravnosti, etiky, environmentu, ekológie...), výchovy duše (behaviorálna terapia - liečba zmenou správania, myslenia a chcenia...), všestranného a celostného rozvoja tela človeka. Patríme k prvým spoluzakladateľom Hipoterapie na Slovensku a vytvorili sme novú špeciálnu prevenciu na koni - Hipoprofilaxiu pre znovunadobudnutie alebo udržanie duševného a fyzického zdravia pomocou pozitívnych účinkov jazdy na koni.

Projekt zahŕňa všetky kategórie obyvateľstva deti - súkromná Základná škola, spoluprácu so strednými i vysokými školami, či prednášky, semináre a školenia pre rozvoj žien a mužov v zrelom veku i seniorov.

 

V prvom rade vás prosíme o úprimné prosby za nás a náš projekt.

Tí, ktorí by chceli pomôcť aj pozemským spôsobom poprosíme o príspevok na

číslo účtu.: 2624777853/1100 alebo príspevok formou 2% z daní.

Tí, ktorí by sa chceli podieľať na tomto projekte investične sú taktiež vítaní so zabezpečením zákona vyrovnania. Podrobnosti na čísle 0903 725 876.

 

Objednávky na: +421 903 725 876, jaspis@peruno.sk

Späť na začiatok

GDPR

Zásady ochrany spracovávaných osobných údajov

 

V súlade s účinnou novou legislatívou o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) sme pristúpili k zmenám v ochrane vašich osobných údajov v spoločnosti Detské kráľovstvo o.z, ktoré sú teraz zabezpečené v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Tieto Zásady spracovania osobných údajov nadobudli platnosť a účinnosť dňa 25.5.2018.

Odporúčame prečítať si celé zásady, ktoré sme zverejnili na našej stránke Zásady ochrany spracovávaných osobných údajov

A na stiahnutie a sú i tu: Zásady ochrany spracovávaných osobných údajov

 

Ďakujeme Detské kráľovstvo o.z.