Ponuka

02-03 Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom

Lado

Lado - Znamenie Býk

Juraj Sitár

 

Lado je vládcom druhého znamenia Býk v Svjetovidovom kole našej Slnečnej sústavy. Je druhou z dvanástich bytostí Zodiaku – kruhu oduševnelých bytostí – Priamych síl Bytostného.

Druhy žiarení Priamych síl Bytostného sprostredkováva od  Najvyššieho Triglava skrze Svaroga do hmotností bytosť Perúno – najvyššia bytosť Krúživých síl Len-Bytostného – úrovne Stvorenia nachádzajúcej sa medzi úrovňou Duchovne-Bytostného – kde je i pôvod ľudských duchov a úrovňou hmotností, ku ktorej náleží Jemnohmotnosť – Onen svet a Hrubohmotnosť – nám viditeľný svet.

Svjetovijed. Pre prípravu pomocí do všetkých hmotností má Perúno v kruhu Len-Bytostného bytosť, ktorú naši predkovia pomenovali Svjetovijed. Vo Velebení Triglava sa tejto bytosti venuje značná pozornosť: „Aj Bogu Svjetovidu slávu rečiac, lebo jest Bog Pravie a Iavie! A tomu pejeme piesňami, odkedy Svet je. A cez neho vidíme Svetlo. Zrejte: a Jave pojte, aj tí nás od Navie ubránia! A tomu chválu spievame! Piesňou plesajúc, do vzývania Bogu nášmu, ako tí, čo – Zeme Slnka nosia a Súhvezdia držia, a Svet kreujú. Tvorte slávu Svjetovidu velikú: „Sláva Bogu našemu!“ Tu keď skormútite srdcia naše – a so smiechom odriekame sa od zlého diania nášho a k dobru sa utiekame. Lebo otroctva púšťame sa objímaním! A rečte: „Všetko utvárajte, lebo vedenie umom roztrhnete!“ A pocíťte, lebo to je umenie, lebo tajnosť veliká je: pretože Svarog aj Perúno – je i Svjetovijed.“

Naši predkovia poznali veľmi dobre Svjetovida, ktorý má na starosti hmotný Svet. Vedeli, že skrze neho prúdi k nám Svetlo. Podobne, ako je Syn Človeka – Imanuel – Svarog Svetlom Stvorenia – Svetlom Svargy a Perúno Bleskom Vyžarovania Svetla, je Svjetovijed Svetlom Sveta – Svetlom kruhu Hmotností.

Svjetovijed bol našimi predkami zobrazovaný ako jedna Bytosť s dvomi ženskými a dvomi mužskými tvárami obrátenými na štyri strany, ktoré zosobňujú Múdrosť, Dobrotu, Moc a Silu, o čom hovoria aj symboly týchto Bytostí na dochovaných stĺpoch Svjetovida. Tieto Bytosti majú možnosť „obdarovávať“ čistých ľudských duchov, pôsobiacich v hmotnostiach Božími darmi, ktoré zosobňujú.

Svjetovijed je spojovníkom medzi Svetlom a hmotnosťou a naši predkovia mu „spievali chválu“ ako vzoru tohto pôsobenia, nakoľko ľudský duch sa má po jeho vzore stať spojovníkom medzi Svetlom a hmotnosťou.

V reči našich predkov slová Svjet – Svätosť, Sviet – Svetlo a Svet – Svet znamenali tri prejavy toho istého pôsobenia. V skratke povedané, ten kto Posväcuje svoj život, ten Svieti ostatným ako Svetlo na ceste ku Svetlu, a tým je nasledovania hodným Svetským príkladom v tomto Svete. Slovo Svjetovijed sa neskôr začalo vyslovovať Svätovid, z čoho vznikol Svätý Vít. Jeden z najväčších chrámov Svjetovida stál na mieste Chrámu Svätého Víta v Prahe.

Ľudský duch svojou vedomou snahou byť spojovníkom medzi Svetlom a hmotnosťou dozrieva vo svojom vývoji a súčasne ho táto činnosť chráni pred temným pôsobením „Navie“ –„padlých duší“. Tieto „padlé duše“, odmietajúce svojou slobodnou vôľou prirodzenosť vradiť sa do Zákonov Stvorenia, sformovali v rámci Neskoršieho Stvorenia v Jemnohmotnosti úroveň, ktorú ľudia nazývajú peklo, a ktorá je oddelená od pôvodnej Svetlej Jemnohmotnosti. Tu „vyčkávajú“ na svoj koniec, kým nebudú strhnutí do rozkladu pri „Obrate Svetov“ v „Poslednom súde“. V tomto „pekle“ tieto „padlé duše“ nijak „nelenia“, ale navzájom si škodia a snažia sa nečisto pôsobiť i na ľudských duchov vo vývoji na jednotlivých planétach.

Ľudskí duchovia sa majú vedome snažiť o vradenie do Zákonov Stvorenia, majúc snahu posväcovaním všetkého svojho chcenia, myslenia, reči a konania svietiť ostatným ľudským duchom vo vývoji ako svetský príklad.

Naši predkovia vedeli, že so smiechom sa môžu odriekať od zlého spätného pôsobenia zo svojich zlých siatí, keď sa k dobru utiekajú a odpúšťajú si tak, ako chcú, aby im bolo odpustené to, čo zlé činili, keď zlé siali.

Vedeli, že samostatnou prácou rozumu bez citu vedenie roztrhnú, snažiac sa vtlačiť ho len do hrubohmotnosti. Vedeli, že poznanie – vedenie je ako strom s plodmi, a že keď si z neho zoberú iba jeden plod a zamerajú svoju pozornosť iba naň, nedá im tento plod samostatne celú predstavu o strome. Vedeli, že nemajú odtŕhať časti poznania zo „Stromu poznania“, ale že majú precítiť poznanie ako celok. Vedeli, že precítiť procesy vo Stvorení svojím duchom je umenie, ktoré zjavuje aj tie najväčšie tajomstvá, pretože „Svarog aj Perúno je i Svjetovijed“.

Lado. Pozrime sa teraz na bytosť znamenia Býk.  Druhú polovicu ročného obdobia Jar od 20.4.2011 do 21.5.2011 má na starosti Lado – vládca Znamenia Býk. Naša planéta Zem vstupuje do svetločerveného vyžarovania znamenia Býk. Bytosť Zodiaku, ktorú naši predkovia pomenovali Lado, učí ľudských duchov ako správne zobrazovať Božiu Dobrotu v dennodennom živote, nesie od Najvyššieho Triglava list a dáva ľuďom Znamenie:
„Človeče, v kľude sa nalaď na to, čo prichádza v Novom kolobehu, zbav sa nepotrebného a nechaj sa viesť!“ Ak chceme správne zobrazovať Božiu Dobrotu v dennodennom živote, musíme si dávať pozor, aby sme nenechávali chladnými svoje duše, musíme uctievať Najvyššieho svojím žitím, naučiť sa naladiť na to, čo prichádza a nechať sa viesť svojím vnútorným hlasom.

Ak chce byť človek dobrý – vzorom dobroty v akejkoľvek oblasti života, tak musí vedieť, že nemá nechávať chladnou svoju dušu, nemá nechať „zamrznúť“ svoje srdce, ale vždy, keď niečo cíti vo svojom srdci, má to bezodkladne previesť do dennodenného života. V danej situácii má blížnemu urobiť to, čo chce, aby v budúcnosti blížni urobili jemu, ak sa ocitne v rovnakej situácii, v akej je dnes jeho blížny – presne tak, ako o tom už dávno hovoril Pán Ježiš.

Ak žijeme, alebo nežijeme v zmysle predchádzajúcich odporúčaní, prejaví sa to opäť na našom zdraví, alebo ochorení! Hypotalamus ovláda pomocou svetločerveného vyžarovania Býka prácu nášho krku. Jeho funkcie sú mnohoraké, okrem toho, že nám umožňuje otáčanie hlavou, nachádzajú sa v ňom hlasivky tvoriace zvuk, zabezpečuje prepínanie medzi dýchaním a prehĺtaním, odkašliavaním pomáha odstraňovať hlieny z dýchacích ciest a nachádza sa v ňom i štítna žľaza, ktorá „ovplyvňuje“ celé naše telo. Pomocou svojich hormónov ovplyvňuje spotrebu kyslíku – termoreguláciu, urýchľuje odbúravanie tukov a cukrov v organizme, ovplyvňuje rýchlosť látkovej výmeny, rast a vývoj, tiež činnosť nervov a pohlavných žliaz a chod iných žliaz.

Ak žijeme tak, ako nás nabáda Lado, svoju hlavu krkom otáčame na všetky strany a chceme vidieť všetko vo svojom živote, naše slová sú tvorivé, hovoríme primerane, všetko vieme prehltnúť, nekašleme na nič a ak máme čistý štít, vtedy ovplyvňujeme všetky procesy v našom tele k lepšiemu, proces uzdravovania ktorejkoľvek časti nášho tela sa urýchľuje, alebo zabezpečujeme komplexnú údržbu nášho organizmu.

V duchovných príčinách chorôb sa správne hovorí, že ak nie sme ochotní otáčať krkom, prejaví sa to na jeho funkčnosti. V astromedicíne sa hovorí, že krk ovláda Býk.

Ak sa snažíme žiť podľa znamenia Lada, zabezpečujeme si tým dostatok čistého svetločerveného vyžarovania znamenia Býk, ovplyvňujeme tým správnu činnosť svetločervenej čakry (od pupku dopredu), svetločerveného meridiánu (dráhy žalúdku) a udržujeme zdravie a správnu činnosť krku a jeho ústrojenstva.

Ak človek neprecítil Znamenie Lada, či nie je ochotný ho používať v dennodennom živote, tak nezvláda svetločervenú energiu Býka a zosilňuje, alebo zoslabuje jej účinok. Žiaľ, väčšina našich krkov je totálne zablokovaných kvôli klapkám, ktoré sme si dali na naše oči. Máme tak veľmi jednostranné a sebecké pohľady na svet, že sila svetločerveného vyžarovania je mnohokrát zosilnená a zatemnená. V iných prípadoch sa už nechceme, alebo nevládzeme pozerať na určité veci v živote a sila svetločerveného vyžarovania slabne.

Pri ochoreniach krku, vyplývajúcich z prebytku svetločerveného vyžarovania máme väčšinou súčasne málo doplnkového tyrkysového vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme tyrkysovým svetlom, alebo sa pozeráme na tyrkysovú farbu. Môžeme sa liečiť i tak, že si na krk dáme svetločervený šál, alebo šatku. Fyzikálne tým odrážame od seba svetločervené vyžarovanie a kumulujeme v organizme tyrkysové vyžarovanie.

Pri ochoreniach krku z nedostatku svetločerveného vyžarovania máme väčšinou súčasne veľa doplnkového tyrkysového vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme svetločerveným svetlom, alebo sa pozeráme na svetločervenú farbu. Môžeme sa liečiť i tak, že si na krk dáme tyrkysový šál, alebo šatku. Pre dôsledné zabezpečenie fyzikálnych procesov dáme najskôr na krk biely šál, alebo šatku a potom tyrkysový, či svetločervený.

S týmito dvomi doplnkovými farbami súvisia naše principiálne postoje v živote. Tyrkysová prislúcha znameniu Škorpión, ktoré ovláda ženské i mužské pohlavie.

Ak nekomunikujeme o určitých veciach, nasilu sa snažíme robiť niekomu dobre, alebo dokonca cielene zle – zosilňujeme a zatemňujeme svetločervené vyžarovanie, čím blokujeme krk a priberáme. Súčasne zoslabujeme tyrkysové vyžarovanie, čím zoslabujeme činnosť pohlavia, ktoré „vädne“ – stráca svoju funkčnosť.

Ak komunikujeme príliš a povrchne o určitých veciach, aby sme prehlušili niečo podstatné, alebo si niečo „točíme netvorivo dokola“ a nesnažíme sa robiť niekomu dobre – doslova „kašleme na svet“, tak zoslabujeme svetločervené vyžarovanie a chudneme. Súčasne zosilňujeme tyrkysové vyžarovanie, čím zosilňujeme činnosť pohlavia, čo môže viesť až k zápalom a ochoreniam pohlavia.

Aby bol náš krk i naše pohlavie v poriadku – naše svetločervené i tyrkysové vyžarovanie boli čisté a vyrovnané, musíme sa snažiť: ženy byť dobrými ženami – dobrými vílami a muži byť dobrými mužmi – chlapmi na správnom mieste.

Keď máme klapky na očiach a nechceme niečo vidieť vo svojom živote, tak nechce fungovať náš krk – je zablokovaný až stuhnutý – hlava je mierne vpredu voči telu a krčné stavce sú v neprirodzenom uhle, čím vytvárajú neprirodzený tlak na platničky a tie na nervovú sústavu, čo spôsobuje bolesť. K náprave potrebujeme pozerať na pekné i nepekné veci v živote a zo všetkých si brať poučenie do budúcnosti.

Ak naše slová nie sú tvorivé a sú hlučné, prichádzame o hlasivky, aby sme v tichosti spoznali, čo sme hovorili zlé a napravili to.

Ak nevieme niečo v živote prehltnúť, zapáli sa nám hrdlo a máme angínu – zemiak v hrdle! V liečebnom procese potrebujeme spoznať, že nám to „niečo“ prišlo v Božom zákone: „Čo zaseješ, to zožneš!“ a máme prijať následky svojej niekdajšej sejby.

Ak dlhodobo kašleme na niečo, alebo niekoho – hnusí sa nám – môžeme kašlať až vykašliavať hnis.

Ak nemáme čistý štít, naša štítna žľaza kolabuje. K nečistote prináleží okrem všetkých badateľných nečistôt ducha a tela i všetko netvorivé, teda aj neviem, nedá sa, nezvládnem, nezvládnem a všetko ostatné ne... Liečba prebieha hľadaním a uskutočňovaním tvorivých riešení našich problémov prostredníctvom čistých ženských či mužských životných postojov.

V prvej polovici znamenia Býk od 20.4.2011 do 5.5.2011 spolupôsobia s Bytosťou Lado ešte Bytosti Milič a Živič. V druhej polovici znamenia Býk od 5.5.2011 do 21.5.2011 Bytosti Dozdič a Vedič. Milič hovorí človeku: „Človeče, stoj, čo stoj buď milý, nedaj sa odviesť zo správnej cesty!“, Živič hovorí: „Človeče, oživ v sebe Pravdu a ži Pravdu!“, Dozdič hovorí: „Človeče, zbav sa starého ako tej vody, ktorá je opotrebovaná – nepotrebná! Premy svoj organizmus novou vodou – Vodou Života! Prečisti sa ňou!“, Vedič hovorí: „Človeče, nechaj sa viesť svojím vnútorným hlasom, pomocníkom, svedomím! Kto má vedenie, ten má vedenie! Kto sa necháva viesť, ten vie, čo práve potrebuje, čo má robiť, má svojho vodcu! Kto niečo naozaj vie, ten je vždy vedený – vie sa nechať viesť!“


O ďalších Bytostiach znamenia Blíženci si pohovoríme v ďalšom článku o mesiac.

 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "JAR", ktorá  pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Baran a Býk.


Sorry, flash is not available.

 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2

 

Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom

Ukážky našich počítačových programov Nová Astrológia Slovenov, Nové Mesiace Slovenov, Nové Hodiny Slovenov a Numerológia Slovenov nájdete na nasledujúcej linke.

 Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom  »