Ponuka

GDPR

Zásady ochrany spracovávaných osobných údajov

 

V súlade s účinnou novou legislatívou o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) sme pristúpili k zmenám v ochrane vašich osobných údajov v spoločnosti Detské kráľovstvo o.z, ktoré sú teraz zabezpečené v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany spracovávaných osobných údajov nadobudli platnosť a účinnosť dňa 25.5.2018.

Na stiahnutie a sú i tu: Zásady ochrany spracovávaných osobných údajov

 

Ďakujeme Detské kráľovstvo o.z.


Zásady ochrany spracovávaných

osobných údajov

Ak ste návštevníkom našich webstránok, odberateľom noviniek - Newslettera či Spravodaja, zúčastňujete sa našich dobrovoľných akcií, pobytov, seminárov, kurzov, prednášok či poradenstva, tak nám zverujete vaše osobné údaje a my zodpovedáme za ich ochranu.

V tomto dokumente zhrňujeme všetky dôležité informácie o spracovaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ: Detské kráľovstvo o.z., IČO: 35611961, sídlo: č.d.208 Poľný Kesov 951 15

Zodpovedná osoba: Ing. Juraj Sitár – vedúci rady, 0903 725 876, detskekralovstvo@peruno.sk

Rozsah spracovania osobných údajov.

Detské kráľovstvo o.z. spracováva poskytnuté osobné údaje:

Bežné osobné  údaje: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a v prípade poskytnutia akademický titul, dátum narodenia a poštová adresa.

Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre spracovanie.

Na základe Vášho súhlasu poskytnuté osobné údaje spracovávame za účelom:

zásielkového predaja, marketingu - zasielania SMS, informačných emailov (newsletterov), ktoré môžu obsahovať informácie o akciách, službách, produktoch, články, pozvánky na dobrovoľné akcie, pobyty, semináre, kurzy, prednášky či poradenstvo. Odberateľ poskytuje bežné osobné údaje.

Osobné údaje môžu byť ďalej spracovávané za účelom:

·        poskytovania účasti na dobrovoľných akciách, pobytoch, seminároch, kurzoch, prednáškach či poradenstve, a to telefonicky, SMS, alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

·        splnenia zákonnej povinnosti vystavovania a evidencie účtovných dokladov

·        poskytovania poradenstva a konzultácii osobne, emailom, alebo telefonicky

·        plnenia právnych povinností Detského kráľovstva o.z., ak sú, alebo budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky či EÚ, alebo pokiaľ to bude nevyhnutné k ochrane práv, právnych nárokov, oprávnených záujmov Detského kráľovstva o.z., alebo iných osôb.

Subjekty spracovávajúce osobné údaje.

Osobné údaje spracovávajú priamo zamestnanci alebo zmluvní partneri, účtovné firmy Detského kráľovstva o.z. a to v písomnej či elektronickej forme.

Sprístupnenie osobných údajov iným osobám.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.) a osobám v pozícii spracovateľov osobných údajov činných pre Detské kráľovstvo o.z., s ktorými bude pri poskytovaní podpory spolupracovať.

Aktuálny zoznam spracovateľov spolupracujúcich s Detským kráľovstvom o.z.: YASPIS s.r.o., Jaroslava Sitárová JASPIS, Ing.Juraj Sitár Pribina, Mgr.Radmila Remenárová, zoznam prípadných ďalších bude aktuálne uvedený v smerniciach združenia.

Práva dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Na základe písomnej žiadosti, alebo formou emailu môžete od prevádzkovateľa vyžadovať:

·        informácie o stave spracovania osobných údajov a informácie o zdroji, z ktorého boli spracovávané osobné údaje získané

·        výpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania

·        opravu alebo odstránenie nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných osobných údajov

·        právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

·        právo na zabudnutie osobných údajov - výmaz údajov bez zbytočného odkladu  do 15 dní od doručenia žiadosti

·        výmaz osobných údajov, ak splnili svoj účel

·        výmaz - likvidácia osobných údajov, v prípade porušenia zákona

·        právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na účel marketingu

·        právo na prenosnosť osobných údajov

·        právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, pri podozrení že sa údaje spracúvajú neoprávnene

·        Zákazník má právo vyžiadať aktualizáciu svojich osobný údajov elektronickou alebo písomnou formou, alebo aktualizovať svoje osobné údaje priamo informačným mailom.

Zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Zákazník má právo svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov kedykoľvek odvolať a zrušiť úplne, alebo čiastočne obmedziť formou písomnej žiadosti, zaslanej na adresu sídla združenia, alebo mailom na adrese detskekralovstvo@peruno.sk, alebo mailom priamo v každom informačnom maili.

Doba spracovávania poskytnutých údajov.

Osobné údaje pre plnenie účelu zasielania informačných emailov sú uchovávané po dobu 36 mesiacov.

Spracovávanie osobných údajov končí odvolaním súhlasu.

Zoznam správcov a spracovateľov osobných údajov.

Webglobe – Yegon, s.r.o. - umiestnenie web stránky,
Google - Google analýza,
Facebook - FB pixel,

V prípade nejasností a otázok nás prosím kontaktujte na: detskekralovstvo@peruno.sk.

 

Tieto Zásady ochrany spracovávaných osobných údajov nadobúdli platnosť a účinnosť dňa 25.5.2018.