Ponuka

02-10 Posledný súd

Kocka Svetov a Posledný súd   

Juraj Sitár

 

K vývoju ľudských duchov v rámci Kocky Svetov treba povedať, že z Božsky-Bytostného prišiel pôvodne ku pomoci ľudským duchom vo vývoji Svetlonos, ktorý mal na starosti Rozum – Svetlo Poznania.

Avšak po jeho zlyhaní a „obrátení“ v pôsobení – po jeho premene na Lucifera a následnom páde ľudského ducha do „hriechu“, bola veľká časť Neskoršieho Stvorenia – hmotností „zašpinená“ falošným pôsobením Lucifera a falošným pôsobením tých ľudských duchov, ktorí nasledovali tento jeho falošný príklad.

V Poslednom súde, ktorý prebehol v Neskoršom Stvorení, prišla do Kocky Svetov Časť Vôle Všemohúceho Triglava – Imanuela – Svaroga a v Parsifalovi – Svarožicovi preputovala jednotlivými Svetovými obcami ako Abdruschin – Syn Svetla. V Kocke Svetov tým vznikla Sedemcípa Parsifalova Hviezda. Na jej siedmich hrotoch sa nachádzajú jednotlivé Svetové obce, súc teraz prepojené vyžarovaním Parsifalovej Hviezdy.

Vyžarovanie Čelného Rovnoramenného Kríža Syna Človeka – Imanuela – Svaroga v strede Kocky Svetov bolo touto púťou Parsifala – Svarožica posilnené a zosilnilo účinok Svetla v celom Neskoršom Stvorení, čo zabezpečuje v plnosti Vôľu Všemohúceho Triglava v Neskoršom Stvorení. Lucifer bol spútaný na 1000 rokov Parsifalom – Svarožicom. V plnom prúde nastalo očisťovanie Neskoršieho Stvorenia od falošného pôsobenia Lucifera i ľudských duchov, ktorí podľahli jeho zvádzaniu.

Prvé Lúče zosilneného účinku Svetla v hmotnostiach dopadli už i na našu Zem. Započalo tým hrubohmotné očisťovanie aj našej planéty. Tieto zosilnené účinky Svetla citeľne dopadajúce do našej Slnečnej sústavy, i na našu Zem urýchľujú všetky procesy tak, že sa to nám zdá ako zrýchlenie času a postupne zabezpečia svojím zosilňovaním i okamžitý priebeh Zákona vzájomného pôsobenia na Zemi – každá naša sejba v chcení, myslení, reči a konaní bude dostávať okamžitú žatvu.

To nastane, akonáhle budeme mať „Nové Slnko“, presnejšie povedané, keď zo stredu nášho Slnka bude v plnosti pôsobiť zosilnený účinok Svetla – zosilní sa do novej intenzity Vyžarovanie Čelného Rovnoramenného Kríža Svarogovho v našom Slnku. Isté je to, že tento proces už započal!

Nikdy predtým nebola naša Zem tak krásna, ako bude potom... Znamená to postupné vradenie sa našej Slnečnej sústavy do Vôle Všemohúceho Triglava – vradenie sa Slnečnej sústavy i jednotlivých planét do pôvodných – „predpísaných“ obežných dráh.

Upozorňujeme, že pôsobenie týchto zosilnených účinkov Svetla nie je ešte nástupom Vodnárskeho Veku, ale Novým zosilneným prejavom pôsobenia Imanuela – Svaroga v Neskoršom Stvorení.

V dávnych dobách pod vedením Svetlonosa a Bytostných šiel vývoj ľudstva v hmotnostiach správne. Svetlonos mal na starosti rozvoj toho najjemnejšieho z hrubohmotnosti – Rozumu. Rozvinutím rozumových schopností ako nástroja ľudského ducha prišlo k mohutnému tvorivému rozmachu v hmotnostiach, nastal Zlatý vek ľudstva.

Svetlonos hovoriac si, že to on sám priviedol ľudstvo v hmotnostiach k rozmachu a Všemohúci Triglav nemá na tom podiel, prestal pôsobiť v Láske a Vôli Všemohúceho Triglava, odvrátil sa od Lásky Všemohúceho Triglava a obrátil proti pôsobeniu Vôle Všemohúceho Triglava. Tým klesol do hĺbok pod hrubohmotnosťou, stratil svoje perute a stal sa najsilnejším duchom v hmotnostiach - Luciferom.

Ľudstvo i po zlyhaní Lucifera malo stále množstvo pomocí zo Svetla, ktoré boli oveľa silnejšie, než pôsobenie Lucifera. Napriek tomu podľahlo jeho zvádzaniu. Svojou pýchou strhol Lucifer k svojmu falošnému pôsobeniu množstvo ľudských duchov v hmotnostiach, ktorí jeho falošný vzor nasledovali.

I na našej Modrej planéte nastal Zlatý vek ľudstva - doba Atlantídy. Po Svetlonosovom obrátení na Lucifera, nasledujúc jeho falošný vzor, začali sme i my byť pyšní na svoje diela na Zemi. Začali sme hutniť a tvoriť falošne, proti Vôli Všemohúceho Triglava. Rozum, náš nástroj sme učinili pánom nad Citom. Rovnoramenný kríž Zeme sme stále viac zaťažovali na jeho vodorovnom ramene nesprávnym používaním Rozumu bez Citu – bez vedenia ducha. Bytostní, žijúci vo Vôli Všemohúceho Triglava ho do poslednej chvíle držali, nakoniec však prevahu získal ľudský duch podriadený Rozumu a vodorovné rameno sa prevahou falošného pôsobenia ľudského ducha ohlo na oboch stranách.

Malo to obrovský vplyv na celú planétu. Naraz sa ohli ramená Zeme, Zem sa dostala mimo svoju pôvodnú obežnú dráhu, nastala potopa sveta Atlantídy a nárazom prišla Doba ľadová. Mamuty nevyhynuli, ale odrazu zmrzli.

Naša planéta pod naším falošným pôsobením spela k predčasnému rozkladu. Tomuto rozkladu unikla len o vlások. Príchod Synov Božích a spútanie Lucifera na tisíc rokov spustilo jej pozdvihnutie nazad na svoju pôvodnú obežnú dráhu. Nedeje sa to skokom, ale postupne, postupným narovnávaním vodorovného ramena Zeme Bytostnými, ktorí podporovaní Novým zosilneným účinkom Svetla v Neskoršom Stvorení nadobudli prevahu v hmotnostiach nad ľudskými duchmi.

Ohnuté rameno súčasne symbolizuje ženstvo. Práve pozemská žena, ktorá podnietená Luciferom odtrhla jablko zo stromu poznania a podala ho mužovi, zlyhala ako žiaden iný tvor vo Stvorení. Rozumové poznanie odtrhla od duchovného vedenia. Muž bral a jedol, ako hrubší princíp začal hrubo používať Rozum bez Citu. Ako prvá podľahla žena a muž ju v tom nasledoval. Oba princípy nesú rovnakú vinu na páde.

Žena, ako vodorovné rameno Rovnoramenného Kríža Pravdy prestala plniť svoju úlohu v hmotnej časti Stvorenia. Prestala rozvíjať svoj ženský princíp a sústredila sa len na pozemské a zvlášť na pozemské materstvo. Hoci úcta k materstvu je jednou z najvyšších cností, postavením výhradne pozemského materstva nadovšetko, prestala žena rozvíjať svoju podstatu - svojho ducha. Miesto duchovného pôvabu, ktorý všetko zušľachťuje, postavila rozumovú márnomyseľnosť za každú cenu sa zapáčiť i za cenu straty ženskej dôstojnosti, alebo sa snažila vyrovnať mužovi a stala sa mužatkou.

Narovnávaním vodorovného ramena Zeme Bytostnými má súčasne pozemská žena úlohu napraviť svoju chybu, stať sa skutočnou ženou. Žena, ktorá sa nebude chcieť stať skutočnou ženou, stratí schopnosť priviesť na Zem dieťa a postupne vymrie. Zostane len žena Strážkyňa plameňa čistej túžby ku Svetlu. Tá bude na Zem privádzať len čisto usilujúcich ľudských duchov.

Po narovnaní ohnutého ramena Zeme zostanú na Zemi len ľudskí duchovia, snažiaci sa vradiť do Vôle Všemohúceho Triglava. Spätné účinky zrýchlené Novým zosilneným účinkom Svetla v Neskoršom Stvorení urýchlia proces čistenia planéty od temnôt.

Pripomeňme znovu, že nikdy pred tým nebola naša Zem krajšou, než bude po skončení tohto triedenia, tohto prejavu Posledného Súdu na našej Zemi. Koľko ľudských duchov sa však bude môcť svojou čistotou udržať na Čistej Zemi? Ľudský duch nemáš už veľa času... Výstavba Tisícročnej ríše stále neprebieha, hoc mala byť započatá už za života Abdruschina na Zemi.

Časť Vôle Všemohúceho Triglava – Imanuela – Svaroga je zakotvená vo Stvorení v najčistejšom Duchu – v Parsifalovi – Svarožicovi a je vo Stvorení „časticovým prejavom“ Slov Všemohúceho Triglava „Buď Svetlo“. Okrem tohto zakotvenia v Parsifalovi – Svarožicovi pôsobí Vôľa Všemohúceho Triglava – Imanuel – Svarog súčasne do Stvorenia „vlnovým prejavom“ Slov Všemohúceho Triglava „Buď Svetlo“ skrze Bytosti, ktoré sú vôkol Imanuela – Svaroga. Imanuel – Svarog je Živým Svetlom Stvorenia – Živým Krížom Stvorenia, zabezpečujúcim Vôľu Všemohúceho Triglava vo Stvorení je Svetlom Svargy – Svetlom Stvorenia, je „Buď Svetlo“.

Zosilnený účinok Svetla v Neskoršom Stvorení už v plnosti pôsobí. Dočisťuje planétu, ktorá ako posledná ešte unikla predčasnému rozkladu – našu planétu Zem. Trigón Imanuel – Parsifal – Abdruschin pôsobil aj na našej Zemi, no ľudstvo si to dodnes nevšimlo, idúc svojou vlastnou cestou odvrátenou od Svetla do priepasti rozkladu. ABD-RU-SHIN – Abdruschin – Abdrushin v preklade znamená Syn Svetla.

 

Prednáška je z našej knihy Koledov Dar Slovenom

Knihu nájdete v časti:   Knihy a časopisy  »